?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Ánh Sáng Phật Pháp

Ánh Sáng Phật Pháp

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

Tứ Niệm Vãng Sanh - Thích Minh Nhàn (Chùa Chánh Kiến,09 08 2013)

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1728 xem

1. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 1

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1079 xem

2.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 2

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

3373 xem

3.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 3

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1631 xem

4. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 4

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1264 xem

5.1 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 5A

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1171 xem

5.2 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 5B

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1078 xem

6. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 6

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

2851 xem

7. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 7

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

2743 xem

8. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 8

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1162 xem

9.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 9

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

2892 xem

10.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 10

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1040 xem

11. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 11

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1699 xem

12.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 12

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1201 xem

13. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 13

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1192 xem