Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Ánh Sáng Phật Pháp

Ánh Sáng Phật Pháp

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

Tứ Niệm Vãng Sanh - Thích Minh Nhàn (Chùa Chánh Kiến,09 08 2013)

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1486 xem

1. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 1

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

877 xem

2.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 2

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

3163 xem

3.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 3

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1424 xem

4. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 4

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1065 xem

5.1 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 5A

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

946 xem

5.2 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 5B

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

859 xem

6. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 6

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

2626 xem

7. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 7

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

2526 xem

8. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 8

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

955 xem

9.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 9

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

2692 xem

10.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 10

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

848 xem

11. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 11

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1486 xem

12.Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 12

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

994 xem

13. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 13

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

960 xem