Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Chẩn Tế

Chẩn Tế

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư