Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

4460 xem

2.1 Tứ Trọng Ân (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2180 xem

2.2 Tứ Trọng Ân (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2477 xem

3.Công Đức Ấn Tống Và Đọc Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2565 xem

4.2 Đại Lễ Phóng Sanh (4/11/2010) - Sự Lợi Ích Của Phóng Sanh (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1741 xem

5.1 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1710 xem

5.2 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1674 xem

5.3 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 3 - Cuối) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1609 xem

6.1 Con Đường Về Tịnh Độ (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1134 xem

6.2 Con Đường Về Tịnh Độ (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1677 xem

7.1 Sám Hối Được Vãng Sanh (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2338 xem

7.2 Sám Hối Được Vãng Sanh (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1286 xem

7.3 Sám Hối Được Vãng Sanh - Bài 2 (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1473 xem

7.4 Sám Hối Được Vãng Sanh - Bài 2 (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1708 xem

8.1 Trợ Niệm Sư Cô Diệu Âm Huệ Tịnh (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2467 xem