Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

4941 xem

2.1 Tứ Trọng Ân (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2578 xem

2.2 Tứ Trọng Ân (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2946 xem

3.Công Đức Ấn Tống Và Đọc Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

3043 xem

4.2 Đại Lễ Phóng Sanh (4/11/2010) - Sự Lợi Ích Của Phóng Sanh (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2179 xem

5.1 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2212 xem

5.2 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2135 xem

5.3 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 3 - Cuối) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2110 xem

6.1 Con Đường Về Tịnh Độ (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1600 xem

6.2 Con Đường Về Tịnh Độ (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2179 xem

7.1 Sám Hối Được Vãng Sanh (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2834 xem

7.2 Sám Hối Được Vãng Sanh (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1744 xem

7.3 Sám Hối Được Vãng Sanh - Bài 2 (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1939 xem

7.4 Sám Hối Được Vãng Sanh - Bài 2 (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2219 xem

8.1 Trợ Niệm Sư Cô Diệu Âm Huệ Tịnh (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2919 xem