Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

4567 xem

2.1 Tứ Trọng Ân (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2246 xem

2.2 Tứ Trọng Ân (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2553 xem

3.Công Đức Ấn Tống Và Đọc Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2671 xem

4.2 Đại Lễ Phóng Sanh (4/11/2010) - Sự Lợi Ích Của Phóng Sanh (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1827 xem

5.1 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1804 xem

5.2 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1758 xem

5.3 Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Phần 3 - Cuối) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1688 xem

6.1 Con Đường Về Tịnh Độ (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1232 xem

6.2 Con Đường Về Tịnh Độ (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1789 xem

7.1 Sám Hối Được Vãng Sanh (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2429 xem

7.2 Sám Hối Được Vãng Sanh (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1374 xem

7.3 Sám Hối Được Vãng Sanh - Bài 2 (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1546 xem

7.4 Sám Hối Được Vãng Sanh - Bài 2 (Phần 2) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

1787 xem

8.1 Trợ Niệm Sư Cô Diệu Âm Huệ Tịnh (Phần 1) - Thích Giác Nhàn

Giảng sư: Đại Đức THÍCH GIÁC NHÀN

2562 xem