Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Pháp Hòa

Đại Đức Thích Pháp Hòa

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Gạn đục khơi trong - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3657 xem

2.Cô đơn mà không cô độc - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4301 xem

3.Người nhảy khỏi nước - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3985 xem

4.Hương vị của đất - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4184 xem

5.1 Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 1 - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4044 xem

5.2 Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

5243 xem

6.Ba điều giá trị - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4167 xem

7.1 Hành hương -phần 1 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3427 xem

7.2 Hành hương -phần 2 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4276 xem

9.Bài Học Từ Con Cọp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

7492 xem

10.Phát Tâm Vô Thượng - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4495 xem

11.Ước Nguyện Cao Đẹp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4128 xem

12.Hạnh Thương Yêu - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

6383 xem

13.Thành Tựu Đạo Nghiệp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3753 xem

14.Bốn Pháp Cảm Hóa Người - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4986 xem