Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Pháp Hòa

Đại Đức Thích Pháp Hòa

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Gạn đục khơi trong - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3516 xem

2.Cô đơn mà không cô độc - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4148 xem

3.Người nhảy khỏi nước - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3819 xem

4.Hương vị của đất - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4027 xem

5.1 Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 1 - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3902 xem

5.2 Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

5071 xem

6.Ba điều giá trị - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4003 xem

7.1 Hành hương -phần 1 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3280 xem

7.2 Hành hương -phần 2 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4110 xem

9.Bài Học Từ Con Cọp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

7314 xem

10.Phát Tâm Vô Thượng - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4297 xem

11.Ước Nguyện Cao Đẹp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3964 xem

12.Hạnh Thương Yêu - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

6207 xem

13.Thành Tựu Đạo Nghiệp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3581 xem

14.Bốn Pháp Cảm Hóa Người - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4804 xem