Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Thiện Thuận

Đại Đức Thích Thiện Thuận

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2638 xem

2.Nối lại tình xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

4075 xem

3.Mộng và thực - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

3613 xem

4.Bên cạnh cuộc đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2900 xem

5.Tiếng chuông thức tỉnh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2264 xem

6. Phước vô lậu - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2305 xem

7.Tọa đàm chiến thắng chính mình - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2756 xem

8.Về đâu khi bão giông - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2686 xem

9.Vị thánh ni đầu tiên - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2308 xem

10.Giọt nước cành dương - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2453 xem

11.1 Những Bước Thăng Trầm 01 - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

3625 xem

11.2 Những Bước Thăng Trầm 02 - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

4091 xem

12.La-hán và Bồ-tát - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2646 xem

13.1 Phóng sanh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - phần 1 - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

4804 xem

13.2 Phóng sanh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - phần 2 - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

4035 xem