Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

129.Thất Bồ đề phần - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1448 xem

130.Vui Buồn - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1812 xem

131.Pháp Bảo Đàn Kinh - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1573 xem

132.Viên Giác - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1811 xem

133.Tâm - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1651 xem

134.Tâm Bồ Đề - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1601 xem

136.Cái Gì Quan Trọng Với Mình - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

3424 xem

137.Giác - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1957 xem

138.Ngũ Thừa - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1470 xem

139.Công Đức Hộ Trì Tam Bảo - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1594 xem

141.Tịnh Độ - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1380 xem

142.Phật - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1527 xem

143.Thương - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1731 xem

144.Khổ Khổ - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1398 xem

145.Lục Hòa - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1358 xem