Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

162.Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia - Thích Thiện Xuâ

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2459 xem

164.Giới - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1432 xem

165.Giới Phẩm - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1482 xem

166.Quy Luật Mâu Thuẫn - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1335 xem

167.Tụng Kinh - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2333 xem

168.Quán Pháp Giới Qua Thập Như Thị - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2042 xem

169.Hiểu Chất Lượng, Tu Chất Lượng - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2169 xem

170. Người Lớn - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2131 xem

171.Lấy Lại Những Gì Đã Mất - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2738 xem

172.Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2930 xem

173. Vừa - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1518 xem

174.Số 2 - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1453 xem

175.Lý tưởng - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1278 xem

176.Vô minh - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1294 xem

177.Ăn chay - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1779 xem