Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Trí Huệ

Đại Đức Thích Trí Huệ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

17. Tiêu mòn nghiệp chướng - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

15132 xem

04. Ba điều trọng đại - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

8046 xem

05.Mười Pháp Thanh Tịnh Tâm - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

6307 xem

06. Tịnh độ vấn đáp 14 - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5838 xem

07. Bốn trạng thái tâm với bốn quả báo - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5842 xem

08. Công năng của thập chú - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

9938 xem

09. Tạo phước trong mùa an cư - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5586 xem

10. Rồng một trong tứ linh - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5021 xem

11. Năm công đức tu tịnh khẩu - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

6588 xem

12. Chủng tử - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

7262 xem

13. Để ma ngoài cửa Chùa - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

10193 xem

14. Chánh kiến niệm Phật - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5831 xem

15. Nếu còn có ngày mai - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5747 xem

21. Phàm Phu Và Thánh Thai- Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

3734 xem

24. Nghiệp và căn tu nghiệp - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5621 xem