Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hòa Thượng Khánh Hỷ

Hòa Thượng Khánh Hỷ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.2 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - TS Khánh Hỷ - Phần 2

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

724 xem

1.3 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - TS Khánh Hỷ - Phần 3

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

714 xem

2.Phương Pháp Thực Hành Tứ Niệm Xứ - Vipassana - TS Khánh Hỷ - TS Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

2194 xem

3.1 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 1

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

821 xem

3.2 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 2

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

857 xem

3.3 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 3

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

947 xem

3.4 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 4

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

660 xem

3.5 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 5

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

633 xem

3.6 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 6

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

641 xem

3.7 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 7

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

742 xem

4. Từ Bi Hỷ Xả - TS Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

1043 xem

01.Từ Bi Hỷ Xả - Sư Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

780 xem

02.Từ Bi Hỷ Xả - Sư Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

729 xem