?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Hòa Thượng Khánh Hỷ

Hòa Thượng Khánh Hỷ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.2 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - TS Khánh Hỷ - Phần 2

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

845 xem

1.3 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - TS Khánh Hỷ - Phần 3

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

844 xem

2.Phương Pháp Thực Hành Tứ Niệm Xứ - Vipassana - TS Khánh Hỷ - TS Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

2330 xem

3.1 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 1

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

1014 xem

3.2 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 2

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

1051 xem

3.3 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 3

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

1133 xem

3.4 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 4

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

838 xem

3.5 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 5

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

817 xem

3.6 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 6

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

816 xem

3.7 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Vipassana - 2008 - TS Khánh Hỷ - Bài 7

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

940 xem

4. Từ Bi Hỷ Xả - TS Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

1176 xem

01.Từ Bi Hỷ Xả - Sư Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

910 xem

02.Từ Bi Hỷ Xả - Sư Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

857 xem