?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Hòa Thượng Minh Giác

Hòa Thượng Minh Giác

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Ngũ Tiền Cái _ HT Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

434 xem

2.Thế Gian Giải.

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

765 xem

3.Căn Bản của Bậc Trí Thức _ HT Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

478 xem

4.Khái Niệm Về Hạnh Phúc Gia Đình

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

460 xem

5.Năm Pháp Đầy Đủ-Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

419 xem

6.Khái Niệm Giới Luật - Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

488 xem

7.Ý Nghĩa Giáo Hội Tăng Già- Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

438 xem

8.Bảy Điều Thịnh Suy Quốc Độ- Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

411 xem

9.Ba Tác Ý - Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

1081 xem

10.Ý Nghĩa Thọ Trì Ngũ Thiện Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

433 xem

11.Ngũ Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

450 xem

12.Tam Tịnh Pháp

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

481 xem

13.Ái Dục là tai hại của loài người

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

438 xem

14.Thiếu Niềm Tin Tam Bảo & Chúng Tăng

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

454 xem

15.Sự Suy Thoaí Hàng Tại Gia Cư Sĩ

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

449 xem