Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hòa Thượng Minh Giác

Hòa Thượng Minh Giác

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Ngũ Tiền Cái _ HT Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

399 xem

2.Thế Gian Giải.

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

697 xem

3.Căn Bản của Bậc Trí Thức _ HT Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

406 xem

4.Khái Niệm Về Hạnh Phúc Gia Đình

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

399 xem

5.Năm Pháp Đầy Đủ-Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

361 xem

6.Khái Niệm Giới Luật - Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

422 xem

7.Ý Nghĩa Giáo Hội Tăng Già- Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

381 xem

8.Bảy Điều Thịnh Suy Quốc Độ- Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

361 xem

9.Ba Tác Ý - Minh Giác

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

1025 xem

10.Ý Nghĩa Thọ Trì Ngũ Thiện Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

369 xem

11.Ngũ Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

387 xem

12.Tam Tịnh Pháp

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

424 xem

13.Ái Dục là tai hại của loài người

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

385 xem

14.Thiếu Niềm Tin Tam Bảo & Chúng Tăng

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

387 xem

15.Sự Suy Thoaí Hàng Tại Gia Cư Sĩ

Giảng sư: Hòa Thượng Minh Giác

381 xem