Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hòa Thượng Pháp Chất

Hòa Thượng Pháp Chất

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Tùy Quán Tam Tướng

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

969 xem

2.Đoạn Trình Tri Kiến

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

835 xem

3.Dự Thi Trường Thánh

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

914 xem

4.Xác Định Hạng Nguyện Giải Thoát

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

786 xem

5.Thuyền Về Tuệ

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

2258 xem

6.Thiền Về Định

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

809 xem

7.Thuyền Về Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

823 xem

8.1 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 1

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

919 xem

8.2 Khóa Thiền Tứ NIện Xứ Bài 2

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

782 xem

8.3 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 3

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

778 xem

8.4 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 4

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

805 xem

8.5 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 5

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

841 xem

9.Quả Báu Đặt Bát Hội và Dâng Y Kathina

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

808 xem