Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hòa Thượng Pháp Chất

Hòa Thượng Pháp Chất

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Tùy Quán Tam Tướng

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

857 xem

2.Đoạn Trình Tri Kiến

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

718 xem

3.Dự Thi Trường Thánh

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

811 xem

4.Xác Định Hạng Nguyện Giải Thoát

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

683 xem

5.Thuyền Về Tuệ

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

2138 xem

6.Thiền Về Định

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

691 xem

7.Thuyền Về Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

716 xem

8.1 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 1

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

806 xem

8.2 Khóa Thiền Tứ NIện Xứ Bài 2

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

690 xem

8.3 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 3

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

662 xem

8.4 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 4

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

682 xem

8.5 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 5

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

730 xem

9.Quả Báu Đặt Bát Hội và Dâng Y Kathina

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

710 xem