Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hòa Thượng Thích Kim Triệu

Hòa Thượng Thích Kim Triệu

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Niệm Thọ

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1378 xem

2.Phương pháp thực hành Thiền Quán

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1136 xem

3.Sự kỳ lạ của biển

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1318 xem

4.Tâm Quán Niệm Xứ

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1947 xem

5.Vun bối chánh niệm

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1672 xem

6.Vật Thực Cho Tâm.

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1248 xem

14.Niềm Tin

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1152 xem

15.1 Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 bài 1

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1555 xem

15.2 Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 bài 2

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1454 xem

15.3 Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 bài 3

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1418 xem

15.4 Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 bài 4

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1429 xem

16. Sự Tác Ý

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1110 xem

17. Tám Sự Kỳ Lạ Của Biển.

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1087 xem

18.1 Bài Pháp Khai Mạc Khóa Thiền Tại Chùa Thiên Trúc

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1004 xem

18.2 Khóa Thiền Tại Chùa Thiên Trúc Bài 2

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1434 xem