Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT Giác Chánh

HT Giác Chánh

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

01.Phước Huệ Song Tu

Giảng sư: HT Giác Chánh

797 xem

02.Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 03

Giảng sư: HT Giác Chánh

711 xem

03.Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 02

Giảng sư: HT Giác Chánh

736 xem

04.Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 01

Giảng sư: HT Giác Chánh

711 xem

05.Ba Lọai Phước Đức

Giảng sư: HT Giác Chánh

685 xem

06.Đức Tin (Phần 1)

Giảng sư: HT Giác Chánh

800 xem

07.Đức Tin - Phần 2

Giảng sư: HT Giác Chánh

746 xem

08.Bốn chi phần Thánh Tu-da-hoàn

Giảng sư: HT Giác Chánh

881 xem

08.Bốn Pháp Đồng Nhất

Giảng sư: HT Giác Chánh

726 xem