Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT Giác Chánh

HT Giác Chánh

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

01.Phước Huệ Song Tu

Giảng sư: HT Giác Chánh

908 xem

02.Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 03

Giảng sư: HT Giác Chánh

831 xem

03.Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 02

Giảng sư: HT Giác Chánh

823 xem

04.Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 01

Giảng sư: HT Giác Chánh

826 xem

05.Ba Lọai Phước Đức

Giảng sư: HT Giác Chánh

785 xem

06.Đức Tin (Phần 1)

Giảng sư: HT Giác Chánh

899 xem

07.Đức Tin - Phần 2

Giảng sư: HT Giác Chánh

848 xem

08.Bốn chi phần Thánh Tu-da-hoàn

Giảng sư: HT Giác Chánh

990 xem

08.Bốn Pháp Đồng Nhất

Giảng sư: HT Giác Chánh

830 xem