Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT THÍCH GIÁC HẠNH

HT THÍCH GIÁC HẠNH

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Sự Mầu Nhiệm Của Công Đức Niệm Phật - HT.Thích Giác Hạnh - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

2148 xem

2.Hãy chọn pháp tu - HT. Thích Giác Hạnh - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1562 xem

3.Nấc thang cuộc đời - HT. Thích Giác Hạnh giảng - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

5011 xem

4.Thỉnh chuyển pháp luân - HT. Thích Giác Hạnh - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1766 xem

5.Thuốc hay - HT. Thích Giác Hạnh giảng - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1354 xem

6.Tâm bệnh - HT. Thích Giác Hạnh giảng - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1289 xem

7.Chuyện lạ thế kỉ 21 - HT. Giác Hạnh giảng - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1469 xem

8.Mười Công Đức Niệm Phật - HT. Thích Giác Hạnh - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1599 xem

30.Cánh cửa hạnh phúc - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1380 xem

31.Yếu Chỉ Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1442 xem

32.Phật Pháp Tùy Duyên - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1335 xem

33.1 Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1585 xem

33.2 Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1373 xem

34.1 Khai Thị Định Cộng Giới (1/2) - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

1063 xem

34.2 Khai Thị Định Cộng Giới (2/2) - Thích Giác Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC HẠNH

872 xem