Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT THÍCH GIÁC TOÀN

HT THÍCH GIÁC TOÀN

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Khai thị pháp thần mật ý của tổ sư - HT. Giác Toàn giảng - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

1101 xem

5.Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

915 xem

9.Tức tâm tức Phật - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

1926 xem

9.Tu tại gia - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

2895 xem

10.Trí tuệ Như Lai - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

833 xem

11.Sáu pháp lìa khổ - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

1048 xem

14.Đại Trí Độ Luận Trích Giảng - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

886 xem

15.Tâm Hạnh Người Tu - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

772 xem