Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT.Minh Giác

HT.Minh Giác

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

01.Thế Gian Giải.

Giảng sư: HT.Minh Giác

747 xem

02.Bố Thí - Giảng tại Chùa Bửu Thắng

Giảng sư: HT.Minh Giác

733 xem

03.Giáo Giới La-Hầu-La - Phần Chánh Ngữ

Giảng sư: HT.Minh Giác

863 xem

04.Bảy Pháp Thoái Đọa

Giảng sư: HT.Minh Giác

755 xem

05.16 Chi Phần Khi Thính Pháp

Giảng sư: HT.Minh Giác

734 xem

06.Tác Hại Dể Duôi Khi Thính Pháp.

Giảng sư: HT.Minh Giác

641 xem

07.Khái Niệm Giới Luật

Giảng sư: HT.Minh Giác

788 xem

08.Khái Niệm Giới Luật bài Bảy Điều Thịnh Suy Quốc Độ

Giảng sư: HT.Minh Giác

773 xem

09.Sự Suy Thoái Hàng Tại Gia Cư Sĩ

Giảng sư: HT.Minh Giác

817 xem

10.Khái Niệm Giới Luật bài 9- GS Minh Giác

Giảng sư: HT.Minh Giác

805 xem

11.Năm Pháp Đầy Đủ- GS Minh Giác

Giảng sư: HT.Minh Giác

782 xem

12.Ý Nghĩa Giáo Hội Tăng Già

Giảng sư: HT.Minh Giác

843 xem