Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Pháp Sư Tịnh Không

Pháp Sư Tịnh Không

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 1)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

2174 xem

2.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 2)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

2142 xem

3.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 3)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

2211 xem

4.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 4)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

5013 xem

5.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 5)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

3311 xem

6.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 6)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

2430 xem

7.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 7)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

4276 xem

8.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 8)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

2335 xem

9.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 9)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1729 xem

10.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 10)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1695 xem

11.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 11)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1871 xem

12.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 12)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1906 xem

13.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 13)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

2402 xem

14.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 14)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1942 xem

16.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 16)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1459 xem