Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

Tỉnh thành:
Giới Thiệu

Video của giảng sư

3. Kinh Di Giáo - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

774 xem

5. Thiền Sư Ni - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

787 xem

6.Thập Đại Đệ Tử Truyện - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

846 xem

7.Kinh Di Giáo (Trọn Bài, 6 Phần) - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

813 xem

8.Kinh Di Giáo giảng giải - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

1101 xem