Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

THÍCH NỮ NHƯ LAN

THÍCH NỮ NHƯ LAN

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

17.Tợ Cánh Bèo Trôi - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1546 xem

18.Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhơn - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1632 xem

19.Nội Tu Ngoại Tu - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1934 xem

20.Nan Hành Đạo, Dị Hành Đạo - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1287 xem

22.9 Chữ Cù Lao - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1915 xem

23.1 Phước Đức Và Công Đức (Kỳ 1) - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1043 xem

24.2 Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp (Kỳ 2) - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1112 xem

25. Quán Trọ Ta Bà - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1199 xem

26.Ba Điều Nên - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

994 xem

28.Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1129 xem

64.Giới hạn của đồng tiền - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

2142 xem

66.Sự Giới Hạn Của Đồng Tiền - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

932 xem

67.Ý Nghĩa Vu Lan Bồn - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1858 xem

68.Thông Điệp Từ Biển Cả - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

989 xem

69.Mười Ân Của Mẹ - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1085 xem