?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

THÍCH NỮ NHƯ LAN

THÍCH NỮ NHƯ LAN

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

17.Tợ Cánh Bèo Trôi - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1859 xem

18.Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhơn - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1928 xem

19.Nội Tu Ngoại Tu - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

2182 xem

20.Nan Hành Đạo, Dị Hành Đạo - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1533 xem

22.9 Chữ Cù Lao - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

2172 xem

23.1 Phước Đức Và Công Đức (Kỳ 1) - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1308 xem

24.2 Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp (Kỳ 2) - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1358 xem

25. Quán Trọ Ta Bà - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1483 xem

26.Ba Điều Nên - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1259 xem

28.Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1399 xem

64.Giới hạn của đồng tiền - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

2413 xem

66.Sự Giới Hạn Của Đồng Tiền - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1214 xem

67.Ý Nghĩa Vu Lan Bồn - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

2135 xem

68.Thông Điệp Từ Biển Cả - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1267 xem

69.Mười Ân Của Mẹ - Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: THÍCH NỮ NHƯ LAN

1342 xem