Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Thiền Sư Zatila

Thiền Sư Zatila

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1. Thiền Tâm Từ - Thiền Sư Jatila

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1675 xem

2. Phương Pháp Thực Hành Thiền - Thiền Sư Jatila

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1151 xem

3.Tứ Niệm Xứ

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1392 xem

4.Bốn Loại Thiền Phòng Hộ

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1578 xem

5.Ghi Nhận Và Quan Sát

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

2387 xem

6.Năm Pháp Triền Cái

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1145 xem

7.Cách Thức Trrình Pháp

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

2438 xem

9.Sự Khác Biết Giữa Thiền Chỉ Và Thiền Quán

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1462 xem

10. Bảy Lợi Ích Thiền Quán

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1424 xem

11.Ứng Dụng Chánh Niệm Trong Cuộc Sống Hằng Ngày

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1219 xem

12.Hướng Dẫn Chi Tiết Việc Hành Thiền

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1425 xem

13.Tứ Thánh Đế.

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1159 xem

14.Quân Bình Ngũ Căn

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1384 xem

15.Thanh Tịnh Kiến

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1161 xem

16.Mười Tùy Phiền Não

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1376 xem