Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Tứ Niệm Xứ _ TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2909 xem

2.Cây Gai Nhọn- Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2116 xem

3.Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen_TT.Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

3801 xem

4.Tại Sao Tôi Đi Tu TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2238 xem

5.Sứ giả của trời TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1981 xem

9.Một cõi đi về - Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1802 xem

19.Kinh Thừa Tự Pháp - TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1995 xem

20.Đầu Đề Tam TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1592 xem

21.Thức Duyên Lục Nhập

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1567 xem

22.Vô Minh Duyên Hành

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1943 xem

23.Hành Duyên Thức

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1473 xem

24.Lý tưởng Bồ tát

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2453 xem

25.Gương Lành Trưởng Lão Ni

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1938 xem

26.Nhà cháy

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2314 xem

27.Bốn câu hỏi của Đức Phật.

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1499 xem