Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Tứ Niệm Xứ _ TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2879 xem

2.Cây Gai Nhọn- Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2095 xem

3.Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen_TT.Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

3780 xem

4.Tại Sao Tôi Đi Tu TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2214 xem

5.Sứ giả của trời TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1955 xem

9.Một cõi đi về - Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1776 xem

19.Kinh Thừa Tự Pháp - TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1967 xem

20.Đầu Đề Tam TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1572 xem

21.Thức Duyên Lục Nhập

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1539 xem

22.Vô Minh Duyên Hành

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1910 xem

23.Hành Duyên Thức

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1453 xem

24.Lý tưởng Bồ tát

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2429 xem

25.Gương Lành Trưởng Lão Ni

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1916 xem

26.Nhà cháy

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2280 xem

27.Bốn câu hỏi của Đức Phật.

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1476 xem