Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Thượng Tọa Thích Giác Giới

Thượng Tọa Thích Giác Giới

Tỉnh thành: Vĩnh Long
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1. Sống Trong Thiện Pháp

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

2128 xem

2. Bảy Tài Sản Tinh Thần - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

3239 xem

3. Niềm Vui Chân Chánh - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1565 xem

4. Hành Trang Công Đức - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1470 xem

5. Bốn Pháp Cát Tường - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

2582 xem

6.Chúng Ta Là Gì Trước Định Luật Vô Thường - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1504 xem

7. Sống Với Thiện - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1468 xem

8. Tại Sao Chúng Ta Phải Tu - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1588 xem

9. Gánh Nặng Ngũ Uẩn - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

2785 xem

10.Lục Hòa - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1291 xem

11. Những Việc Cần Làm - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1611 xem

12 Kinh Pháp Cú - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1431 xem

13. Tịnh Tu Tam Nghiệp - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

2080 xem

14.Nghiệp Phân Loại Chúng Sanh - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1258 xem

15. Quán Niệm Vô Thường - Thích Giác Giới

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Giới

1345 xem