Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TT Thích Chân Quang

TT Thích Chân Quang

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

156.Ngu Mà Biết Mình Ngu - TT Thích Chân Quang

Giảng sư: TT Thích Chân Quang

747 xem

157.Người Bắn Cung - TT Thích Chân Quang

Giảng sư: TT Thích Chân Quang

633 xem

158.Người Nhớ Tiền Kiếp - TT Thích Chân Quang

Giảng sư: TT Thích Chân Quang

621 xem

159.Người Phụng Sự - TT Thích Chân Quang

Giảng sư: TT Thích Chân Quang

617 xem

160.Người Với Người - TT Thích Chân Quang

Giảng sư: TT Thích Chân Quang

991 xem