Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TT Thích Chân tính

TT Thích Chân tính

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Đại lễ Vu Lan 2008 - Thích Chân Tính - Eng Sub - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1507 xem

2.Vui buồn mùa xuân - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1717 xem

3.Vô tình nói pháp - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

2103 xem

4.Vì pháp quên bệnh - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1166 xem

5.Vẫn còn hạnh phúc - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

5054 xem

6.Tìm cầu hạnh phúc -TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1178 xem

7.Tu như trồng cây - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1376 xem

8.Tu là tiến - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1993 xem

9.Trâu ơi - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1827 xem

10.Tịnh tọa tịnh khẩu - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1674 xem

11.Thiên tai - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1673 xem

12.Thất thánh tài - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1367 xem

13.Tết Nguyên đán Việt Nam - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1310 xem

14.Tẩy trần - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1145 xem

15.Sắc hoa miền bắc - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1473 xem