Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TT.Thích Minh Đạo

TT.Thích Minh Đạo

Tỉnh thành: Vĩnh Long
Giới Thiệu

Ủy Viên Ban Hoằng Pháp TW, Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Vĩnh Long, Hiệu trưởng trường Trung Cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long

Video của giảng sư

Chữ HIếu Của Người Con Phật - TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

13601 xem

Tại Sao Chúng Ta Khổ TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1158 xem

Giác Ngộ Lý Vô Thường Là Hết Khổ TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1624 xem

Lỗi Lầm Và Những Phương Pháp Hóa Giải TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

4450 xem

Hiếu Trong Đạo Phật TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1052 xem

Để Trở Thành Người Phật Tử Tại Gia Chân Chánh TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1141 xem

Chết Đi Về Đâu TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1352 xem

Đường Về Cực Lạc TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

830 xem

Tu Là Nguồn An Lạc Hạnh Phúc TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

944 xem

Cúng Dường Tam Bảo TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1224 xem

Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

939 xem

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1868 xem

Chuẩn Bị Tư Lương TT:Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1100 xem

Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất TT:Thich Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1409 xem

Đức Phật Một Nhà Đại Giáo Dục TT.Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

953 xem

Chữ HIếu Của Người Con Phật - TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

13601 xem

Tại Sao Chúng Ta Khổ TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1158 xem

Giác Ngộ Lý Vô Thường Là Hết Khổ TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1624 xem

Lỗi Lầm Và Những Phương Pháp Hóa Giải TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

4450 xem

Hiếu Trong Đạo Phật TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1052 xem

Để Trở Thành Người Phật Tử Tại Gia Chân Chánh TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1141 xem

Chết Đi Về Đâu TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1352 xem

Đường Về Cực Lạc TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

830 xem

Tu Là Nguồn An Lạc Hạnh Phúc TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

944 xem

Cúng Dường Tam Bảo TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1224 xem

Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

939 xem

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1868 xem

Chuẩn Bị Tư Lương TT:Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1100 xem

Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất TT:Thich Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1409 xem

Đức Phật Một Nhà Đại Giáo Dục TT.Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

953 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 4 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

725 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 5 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

921 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 6 (Trách Dục) - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

766 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 7 (Xả Cái) - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

713 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 8 (Điều Hòa) - TG: TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

822 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán (Phần 9) - Hành Phương Tiện. TG: TT: Thích Minh Đạo.

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

802 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 10 - Chánh Tu. Tg: TT: Thích Minh Đạo.

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

717 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 11 (Trải Duyên Đối Cảnh) - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

769 xem

CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN(P12) - TƯỚNG THIỆN CĂN KHAI PHÁT. TG: TT: THÍCH MINH ĐẠO.

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

832 xem

CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN PHẦN 13(HIỂU BIẾT MA SỰ). TG : TT THÍCH MINH ĐẠO.

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

814 xem

Thiền Tam Muội 1 - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

537 xem