?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

TT:Thích Thiện Xuân
(Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

Tỉnh thành: Vĩnh Long
Giới Thiệu

Video của giảng sư

3.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 1 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

764 xem

4.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 2 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

1293 xem

5.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 3 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

794 xem

6.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 4 - TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

427 xem

7.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 1)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

430 xem

8.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 2)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

450 xem

9.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 3)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

478 xem

10. Bố Thí Ba La Mật Phần 1 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

414 xem

11. Bố Thí Ba La Mật Phần 2 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

440 xem

12. Lớp Học Giáo Lý-Trì Giới Ba La Mật (Bài 6)-Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

444 xem

14. Lớp Học Giáo Lý-Tinh Tấn Ba La Mật Bài 7 (Thích Thiện Xuan-Chùa Hồng Liên)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

442 xem

15.Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 1) (TT: Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

0 xem

16. Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 2) (TT: Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

437 xem

17.Trí Huệ Ba La Mật Phần 1 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

411 xem

18.Trí Huệ Ba La Mật Phần 2 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

437 xem