Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TT:Thích Thiện Xuân
(Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

Tỉnh thành: Vĩnh Long
Giới Thiệu

Video của giảng sư

3.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 1 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

685 xem

4.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 2 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

1211 xem

5.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 3 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

726 xem

6.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 4 - TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

350 xem

7.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 1)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

357 xem

8.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 2)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

366 xem

9.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 3)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

387 xem

10. Bố Thí Ba La Mật Phần 1 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

338 xem

11. Bố Thí Ba La Mật Phần 2 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

366 xem

12. Lớp Học Giáo Lý-Trì Giới Ba La Mật (Bài 6)-Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

379 xem

14. Lớp Học Giáo Lý-Tinh Tấn Ba La Mật Bài 7 (Thích Thiện Xuan-Chùa Hồng Liên)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

354 xem

15.Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 1) (TT: Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

0 xem

16. Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 2) (TT: Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

359 xem

17.Trí Huệ Ba La Mật Phần 1 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

332 xem

18.Trí Huệ Ba La Mật Phần 2 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp)

Giảng sư: TT:Thích Thiện Xuân (Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản)

348 xem