Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Thuộc album: The Rose Quartz of Buddhist (New Age) - V.A
18449 lượt nghe lượt tải

Mô tả: The Rose Quartz of Buddhist (New Age) - V.A