Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Thuộc album: Chuyện Tích Phật Giáo 1532 lượt nghe

01. Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại 02. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bất não 03. Đối với chánh Pháp của Phật khởi lòng hộ trì, không tiếc thân mạng 04. Với tất cả Pháp sanh lòng thắng nhẫn , không chấp trước 05. Tâm an vui trong sạch, tôn trọng, không tham lợi dưỡng cúng dường 06. Tâm cầu chủng trí Phật, trong tất cả các thời không xao lãng 07. Đối với tất cả chúng sanh hằng tôn trọng, cung kính, không khinh rẻ là thấp hèn 08. Không say đắm thế luận, đối với phần Bồ Đề sanh lòng quyết định 09. Tâm thanh tịnh tu các căn lành, không hề tạp nhiễm 10. Đối với các Đức Như Lai xả lìa các tướng, khởi lòng tùy niệm.